KLASSIEKE HOMEOPATHIE


Picture-Taker-f3XcoH


Klassiek wil zeggen: volgens de methode van Hahnemann. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de klacht, maar met de gehele persoon.

Klassieke homeopathie is een logische, duidelijke geneesmethode waarmee het mogelijk is op een zachtzinnige manier het zelfgenezend vermogen zodanig te stimuleren dat een optimaal gezondheidsniveau ontstaat. Het is een nauwgezet en lang proces. Geduld bij de homeopathische behandeling wordt zowel gevraagd van de klassiek homeopaat als van de zieke. Beiden gaan samen een lange reis naar genezing tegemoet. Genezing is dan “heelwording”, een proces dat van binnenuit plaatsvindt.
Dit heelwordingsproces heeft tot gevolg dat u, in de loop van het proces, opnieuw op een gezonde manier uw levensweg kunt gaan, en werkt aan uw eigen doelen die voor u belangrijk zijn.

Behandeling is mogelijk voor elke leeftijdsgroep en bij allerlei soorten klachten, zowel lichamelijk als psychisch, en zowel bij volwassenen als bij kinderen. Ook tijdens de zwangerschap kan homeopatische begeleiding waardevol zijn.

Middelen voor zelfmedicatie behoren over het algemeen tot de “complexmiddelen”, wat betekent dat er meerdere middelen bij elkaar gedaan worden waarvan bekend is dat ze vaak op een bepaalde klacht goed reageren.
Bij klinische homeopathie wordt gewerkt met 1 middel dat goed bij de klacht past, maar waarbij niet veel rekening gehouden wordt met de persoon zelf.

Picture-Taker-5s6Jg1

Een constitutiemiddel is een homeopatisch middel dat bij de persoon zelf past, dus zowel qua klachten als qua karakter. In principe zou de persoon dit middel kunnen inzetten voor al zijn/haar klachten. Toch lukt het niet altijd om een middel te vinden dat altijd bij alles past. Dan is het beter om op een acuut middel over te stappen, omdat de situatie dit vereist.
Zo kunnen de emoties bij bv. overlijden van een geliefd iemand of bij een ontslag sneller verholpen worden door een situationeel middel. Heb je je erg bezeerd door een val, dan kan een arnica middel sneller soelaas bieden dan je constitutionele middel.

Symptomen zijn een manifestatie van de verstoorde levenskracht om het evenwicht te herstellen.
Hoewel iemand met een bepaalde klacht komt en daarbij vooral zal verwijzen naar zijn symptomen en ongemakken, is het noodzakelijk dat de Naturopaat een totaalbeeld van deze persoon verkrijgt. Ik zal hiervoor kijken naar de volgende punten:

de persoonlijke individualiteit van de patiënt

 • zijn/haar temperament, persoonlijkheid, leeftijd, constitutie. Des te meer deze afwijken van het gemiddelde, des te karakteristieker

gerichtheid van het middel
 • de genezingsrichting in een geneesmiddelbeeld kan zeer karakteristiek zijn: bv. acuut, plots en heftig, of enkel mentaal

localisatie
 • bepaalde middelen hebben een affiniteit voor bepaalde organen of weefsels, of een sterke werkingssfeer op het psychische, terwijl andere een sterke affiniteit hebben op één bepaalde lichaamshelft. Ze zijn juist karakteristiek, omdat het pathologisch niet verklaarbaar is

concommiterende symptomen
 • zijn symptomen, die gelijktijdig met een ander symptoom optreden, zonder ogenschijnlijk verband
 • ze hebben een hoge waarde in de hiërarchie

oorzaak
 • het optreden van een bepaald ziektebeeld na een bepaalde oorzaak of aanleiding is veelal karakteristiek

modaliteiten
 • zijn omstandigheden die de klacht verbeteren of verergeren. Algemene modaliteiten – die de gehele mens beïnvloeden zijn zeer belangrijk,
 • bv. reacties op diverse vormen van koude en warmte, toedekking, lucht, zon, weer, voeding, omgeving

tijd
 • tijdsmodaliteiten kunnen heel karakteristiek zijn. In eerste instantie de levensperiode:
 • pasgeborenen, baby, scholier, bejaarde. Maar ook het seizoen, dag en nacht, periodiciteit en het juiste uur kunnen middelbepalend zijn

Middelen voor zelfmedicatie behoren over het algemeen tot de “complexmiddelen”, wat betekent dat er meerdere middelen bij elkaar gedaan worden waarvan bekend is dat ze vaak op een bepaalde klacht goed reageren.
Bij klinische homeopathie wordt gewerkt met 1 middel dat goed bij de klacht past, maar waarbij niet veel rekening gehouden wordt met de persoon zelf.

Hoe puurder het organisme is, hoe beter homeopathie werkt. Homeopathie is dus zeker efficiënt voor baby’s en kinderen. Bij kinderen kan het genezingsproces nog makkelijker beïnvloed worden, want het lichaam is nog gespaard gebleven van belastende invloeden zoals tabak, alcohol, chemische stoffen, enz. Het groei- en ontwikkelingsproces is trouwens nog volop bezig. De homeopathische prikkel kan bijgevolg snel opgenomen worden en het kind kan snel genezen. De Naturopaat heeft oog voor het kind in zijn geheel en pas daarna spitst hij zich toe op het probleem of de ziekte zelf. Homeopathie is vooral zeer efficiënt om de natuurlijke weerstand van het kind te verhogen terwijl chemische middelen die weerstand net verzwakken. Aan de hand van alle gegevens over klachten en kenmerken van het kind wordt een homeopathisch constitutiemiddel gezocht. Een constitutiemiddel is op maat gesneden op een persoon zoals een sleutel precies in het slot past. Het werkt in op het geheel van de persoon en kent bij kinderen goede resultaten.
De houding van de ouders speelt ook hier een doorslaggevende rol. Door blijk te geven van gevoeligheid en begrip, kunnen de ouders de genezing van het kind bevorderen.

HISTORIEK VAN DE HOMEOPATHIE

Picture-Taker-14SDkn

Samual Hahnemann werd geboren in 1755.
In 1790 stelt dokter Cullen dat kinabast roboratief (versterkend) kan werken op de maag. Samual Hahnemann neemt kina in en vertoont daarbij toxische verschijnselen die op malariaklachten lijken. Dit is de aanleiding voor hem om te gaan onderzoeken hoe dit komt. Hij begint aan een onderzoekingstocht die 20 jaar in beslag zal nemen.
Hij komt uiteindelijk tot de volgende werkhypothese: een geneesmiddel dat, bij een ziek individu de symptomen van zijn ziekte doet verdwijnen, veroorzaakt bij een gezond persoon, de symptomen van deze ziekte. En zo wordt homeopathie geboren.

De extrapolatie van Hahnemann luidt:
 1. eender welke stof, lang genoeg toegediend bij een gezond en gevoelig proefpersoon, veroorzaakt bij deze gezonde proefpersoon een geheel van klachten
 2. vindt men dit geheel van klachten bij een zieke dan zullen na toediening van het geëxperimenteerd geneesmiddel deze klachten bij de zieke verdwijnen of: similia similibus curentur (= het gelijkende zal met het gelijksoortige genezen worden)

WAT IS GEZONDHEID – ZIEKTE
Wij kunnen stellen dat:
 • alle levende wezens worden bezield door een levenskracht. Als die verstoord wordt, leidt dit tot ziekte; als de levenskracht geactiveerd wordt, leidt dit tot gezondheid
 • symptomen (ziekte) worden beschouwd als pogingen van de verstoorde levenskracht om het evenwicht te herstellen.

WAT IS HOMEOPATHIE
Homeopathie is een uiterst systematische methode om de verstoring in de levenskracht te herstellen en om alzo ziekte te genezen. Homeopathie is gebaseerd op enkele eenvoudige, maar van diep inzicht getuigende natuurwetten. De historiek van de homeopathie vinden wij aan het begin van deze uiteenzetting (zie hoger). Hahnemann geeft in 1810 het boek uit “Organon der Heilkunst”.
In zijn boek openbaarde Hahnemann een volledig nieuwe geneeswijze:
gebaseerd op wetten en natuurbeginselen uitgetest over een periode van 20 jaar

Kort samengevat stelde hij het volgende:
 • een genezing wordt tot stand gebracht in overeenstemming met genezingswetten die eigen zijn aan de natuur
 • buiten deze wetten kan niemand (echt) genezen
 • er zijn geen “zieken”, maar slechts zieke individuen
 • een ziekte is altijd dynamisch van aard, en dus moet het geneesmiddel ook dynamisch zijn wil het kunnen genezen
 • de patiënt heeft slechts één geneesmiddel nodig tijdens een bepaald stadium van zijn ziekte en geen ander
 • zonder dit geneesmiddel geneest hij niet, en wordt zijn toestand in het beste geval slechts (tijdelijk) verlicht

MATERIA MEDICA
Een Materia Medica is een alfabetische lijst van geneesmiddelen waarbij voor ieder middel de geneesmiddelsymptomen beschreven staan.

REPERTORIUM
Hierin staan de verschijnselen die bij provers (proefpersonen) werden vastgesteld, beschreven bij de auteurs en die in de praktijk het betreffende symptoom wegnemen.

HOE HET MIDDEL BEPALEN -> LEES VERDER